MU Thanh Long Season 9ep2

Sự kiện nổi bật đang diễn ra
Thời gian sự kiện trong Game
Huyết Lâu
ALL Server
22:30  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
23:00  
Quảng Trường Quỷ
ALL Server
00:00  
HIT and UP
ALL Server
00:20  
Binh đoàn thỏ ngọc
ALL Server
00:40  
Hỗn Nguyên Lâu
ALL Server
01:00  
Boss Attack
ALL Server
01:50  
Boss Vàng
ALL Server
08:00  
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
09:00  
Binh đoàn người tuyết
ALL Server
10:45  
Sky Event
ALL Server
13:05  
Nhện Raklion
ALL Server
15:15  
Kundun
Cập nhập 22:22 (5 phút cập nhập 1 lần)

Hotline: 0965 77 11 55